Bewonerscommissies

Wat zijn Bewonerscommissies of -groepen
Een bewonerscommissie is een groep huurders die de belangen behartigt van alle huurders in een of meer dicht bij elkaar gelegen woningcomplexen. Meestal zijn dit wooncomplexen van een (1) woningcorporatie of (deel van) een straat met gezinswoningen.

Samenstelling
Bewonerscommissies zijn meestal samengesteld uit vrijwilligers. Soms is er sprake van een samenstelling van gewone leden en een dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris, penningmeester), maar ook “losse” vormen" van organisatie kunnen voorkomen. De meest actieve leden van bewonerscommissies zijn veelal senioren. Hun ambities en capaciteiten lopen zeer sterk uiteen.

Organisatie
De doelen van bewonerscommissies – zeker de doelen die werkelijk bereikt worden – worden niet uitsluitend maar wel sterk bepaald door de ambities en capaciteiten van de leden. Bewonerscommissies kunnen verenigd zijn in een grotere huurdersorganisatie. HV Cascade kan als “overkoepelend” orgaan fungeren bij belangen/problemen die van meer algemeen belang zijn. Deze grotere organisaties of verenigingen hebben vaak de juridische vorm van een vereniging. Er bestaan drie huurdersverenigingen voor Woonconcept: HV De Veste (Steenwijk), HV Meppel (Meppel) en HV Cascade (Hoogeveen).

Doelen
Er zijn bewonerscommissies die zich beperken tot het verwisselen van de lampjes in trapportalen, het organiseren van een jaarlijkse barbecue en er zijn er die hun medebewoners ondersteunen op het gebied van de huur, de WOZ-taxaties, enzovoorts. Mede afhankelijk van de ambities van een bewonerscommissie speelt overleg een meer of minder belangrijke rol: met Woonconcept, HV Cascade en de (mede)bewoners op de eerste plaats natuurlijk.

Erkenning en vergoeding
Voor het werk hebben de meeste bewonerscommissies slechts de beschikking over de eigen huiskamer en (steeds vaker) hun eigen computersysteem. Voor vergaderingen met bewoners moet meestal ergens een zaaltje geleend of gehuurd worden. De inkomsten bestaan uit of een vergoeding van redelijk geachte onkosten of een vaste vergoeding per wooneenheid betaald door Woonconcept.
Woonconcept zal een bewonerscommissie pas erkennen en dus ook faciliteiten verstrekken, indien de bewonerscommissie aannemelijk heeft gemaakt dat zij representatief is of spreekt voor alle huurders in dat woningcomplex. Formeel moet een bewonerscommissie uit ten minste drie personen bestaan die op enigerlei wijze de rollen van voorzitter, penningmeester en secretaris vervullen.

Belangrijke links
Kijkt u ook eens op de website Stichting Woonconcept of van de woonbond over het opzetten van een bewonerscommissie. Of kijk bij de Overheid over de rechten en plichten van een bewonerscommissie.