Vacature: Bestuursleden

Wie is Woonconcept?

Woonconcept maakt een thuis bereikbaar voor wie dat nodig heeft. Woonconcept is als woningcorporatie actief op het gebied van huisvesting. Woonconcept verhuurt en beheert 12.300 woningen, garages en bedrijfspanden in de gemeenten Meppel, Steenwijkerland en Hoogeveen.

Betaalbare woonruimte 
Mensen met bescheiden inkomens helpt Woonconcept aan betaalbare woonruimte. Een thuis is meer dan een huis; het is betaalbaar,
van een goede kwaliteit in een prettige buurt. Woonconcept maakt een thuis bereikbaar voor zoveel mogelijk mensen.
Woonconcept richt zich op mensen voor wie een thuis niet bereikbaar is, om wat voor reden dan ook.
Dit doet Woonconcept niet alleen en kunnen zij ook niet alleen. Woonconcept doet dit samen met bewoners en partners.
Het gewaagde doel is: 'Alle bewoners trots op hun thuis'. Woonconcept werkt dagelijks toe naar dit doel via concrete doelstellingen, vastgelegd in de ondernemingsstrategie.

Wie is Huurdersvereniging Cascade?

Huurdersvereniging Cascade komt op voor de belangen van alle  huurders van Woonconcept in Hoogeveen e.o.
Dit doen wij samen met onze collega Huurdersvereniging in Meppel en Steenwijk. Samen met Woonconcept beslissen  huurdersverenigingen over onderwerpen die belangrijk voor je zijn. Een huurdersorganisatie behartigt de belangen van alle huurders van een corporatie. In feite houden huurdersorganisaties zich bezig met alles waar corporaties zich ook mee bezig houden, alleen dan vanuit het perspectief van de huurder. De prestatieafspraken met tussen huurders, corporatie en gemeente, de jaarlijkse huurverhoging, onderhoud en renovatieprojecten van de corporatie zijn belangrijke onderwerpen van overleg.

Organisatie van een huurdersorganisatie
Een huurdersorganisatie kent meestal een bestuur en in veel gevallen ook werkgroepen die bijvoorbeeld rondom een thema adviseren aan de corporatie. Ook zijn in veel gevallen bewonerscommissies (vertegenwoordiging op complexniveau) aangesloten bij de huurdersorganisatie. Een huurdersorganisatie kan een vereniging met leden zijn of een stichting.

Nieuwe rol van huurdersorganisaties
Sinds de nieuwe Woningwet (2015) van kracht is, hebben huurdersorganisaties een grotere rol gekregen. De huurdersorganisatie is sindsdien een volwaardige gesprekspartner in de prestatieafspraken met gemeenten en corporaties over het lokale woonbeleid (Bron: Aedes).

Taken van de huurdersorganisatie
De belangrijkste taken van een huurdersorganisatie zijn:

  • Het behartigen van de belangen van huurders in het overleg met de corporatie.
  • Het vertegenwoordigen van het huurdersbelang bij het opstellen van prestatieafspraken
    in de driehoek gemeente, huurdersorganisatie en corporatie.
  • Het gevraagd en ongevraagd adviseren van de corporatie op beleidsniveau.
  • Het raadplegen en mobiliseren van de achterban.
  • Het ondersteunen van bewonerscommissies die op complexniveau actief zijn.
  • Samen met de corporaties gesprekspartner Thuiskompas en het Drents Woonlastenonderzoek.

Rechten van de huurdersorganisatie
Huurdersorganisaties hebben diverse rechten (Bron: Rijksoverheid):

  • Informatierecht, Overlegrecht, Adviesrecht, Agenderingsrecht, Instemmingsrecht

Wie zoeken wij?

Op dit moment heeft HV Cascade 2 bestuursleden en 1 adviserend lid. Dat is onvoldoende om ons werk goed te kunnen doen. Wij zijn dan ook op zoek naar meerdere bestuursleden die zich kunnen verplaatsen in eerder genoemde taakomschrijving.
Ben jij huurder van Woonconcept,  affiniteit met  o.a. woningbouw en overheid (lokaal), bestuurlijke ervaring en tijd vrij kunt maken voor overleg? Dan gaan we graag met jou in gesprek, bel of mail snel om met ons een afspraak te maken, we nodigen je dan uit voor een eerste kennismaking. Dit kan via info@hvcascade.nl of bellen met 06-21248853 

Bestuur HV Cascade